UBND huyện Bảo Lâm vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, đất đai tại khu vực núi Đại Bình (Thôn 16, xã Lộc Thành) theo đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng.

Núi Đại Bình nằm trên địa giới hành chính xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) và xã Lộc Châu (TP Bảo Lộc)

UBND huyện giao UBND xã Lộc Thành khẩn trương rà soát tất cả các hồ sơ liên quan đến việc kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, đất đai và các vi phạm khác tại khu vực núi Đại Bình đã giải quyết trước đây. Hoàn thiện hồ sơ, khắc phục các tồn tại trước đây chưa thực hiện.

Tổ chức kiểm tra hiện trạng toàn bộ khu vực núi Đại Bình. Tiến hành lập hồ sơ xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, đất đai và các vi phạm khác (nếu có) theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND huyện khi vượt thẩm quyền giải quyết.

UBND huyện cũng giao Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri tổ chức rà soát, kiểm tra việc lấn chiếm, xây dựng công trình trên phần đất lâm nghiệp do đơn vị quản lý. Tiến hành xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất các cơ quan chức năng xử lý khi vượt thẩm quyền giải quyết.

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình UBND xã Lộc Thành, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri tiến hành lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính về đất đai và các vi phạm khác theo thẩm quyền. Tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với Phòng Tư pháp kiểm tra, thẩm định hồ sơ vi phạm hành chính để tham mưu UBND huyện giải quyết đảm bảo đúng thời gian, đúng quy định pháp luật.

Các nội dung công việc trên được UBND huyện yêu cầu tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết trước ngày 19/6, báo cáo gửi Sở Xây dựng trước ngày 20/6. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND xã Lộc Thành được yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện nếu để chậm trễ theo mốc thời gian trên.

Nguyễn Thành (LĐ Online)

Nguồn: https://baolamdong.vn/phap-luat/202406/bao-lam-kiem-tra-hien-trang-toan-bo-khu-vuc-nui-dai-binh-6eb0d21/