Sở Nội vụ đã có báo cáo đề xuất phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030.

Theo đó, trong giai đoạn 2023 – 2025, có 2 đơn vị hành chính huyện là Đạ Huoai và Cát Tiên thuộc diện phải sắp xếp do có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định. Giai đoạn 2026 – 2030, có 1 đơn vị hành chính huyện Đạ Tẻh thuộc diện phải sắp xếp do có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định. 

Do đó, Sở Nội vụ đề xuất phương án dự kiến sắp xếp 3 đơn vị hành chính huyện gồm huyện Đạ Huoai, huyện Đạ Tẻh, huyện Cát Tiên thành 1 đơn vị hành chính huyện trong giai đoạn 2023 – 2025. 

Lý do sắp xếp như trên là huyện Đạ Tẻh nằm ở giữa 2 huyện Đạ Huoai, Cát Tiên. Huyện Đạ Tẻh, huyện Cát Tiên được thành lập trên cơ sở tách ra từ huyện Đạ Huoai theo Quyết định số 68-HĐBT ngày 6/6/1986 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Tổng số diện tích tự nhiên hiện nay của 3 huyện là 1.448,48 km2/850 km2 (tỷ lệ 170,4%), quy mô dân số là 146.064 người/80.000 người (tỷ lệ 182,58%). Trường hợp sắp xếp 3 huyện thành 2 đơn vị hành chính huyện mới thì sau sắp xếp đều không đạt tiêu chuẩn theo quy định. 

Từ những lý do trên, Sở Nội vụ báo cáo và đề xuất UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định sắp xếp 3 huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên thành 1 đơn vị hành chính huyện trong giai đoạn 2023 – 2025.

Đối với đơn vị hành chính xã, giai đoạn 2023 – 2025, đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính xã Triệu Hải thuộc huyện Đạ Tẻh vào đơn vị hành chính xã Quảng Trị; sắp xếp đơn vị hành chính xã Quảng Lập thuộc huyện Đơn Dương vào đơn vị hành chính liền kề.

Cũng theo Sở Nội vụ, trong giai đoạn 2026 – 2030, không có đơn vị hành chính huyện thuộc diện phải sắp xếp do có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định; đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 200% quy định. Do đó, Sở Nội vụ đề xuất thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính huyện thuộc diện khuyến khích, dự kiến sắp xếp đơn vị hành chính huyện Lạc Dương vào đơn vị hành chính TP Đà Lạt.

Đông Anh (Báo Lâm Đồng)

Nguồn: http://baolamdong.vn/toa-soan-ban-doc/202303/de-xuat-sap-nhap-3-huyen-da-huoai-da-teh-cat-tien-trong-giai-doan-2023-2025-04e1cd8/