Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TU Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI về điều chỉnh mục tiêu Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 10/7/2023 của Tỉnh ủy về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh. 

Trong đó, mục tiêu điều chỉnh lớn nhất của Nghị quyết số 29 là việc sáp nhập huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt, điều chỉnh 5 xã của huyện Bảo Lâm vào TP Bảo Lộc giai đoạn 2023-2025 dời sang giai đoạn 2026-2030.

Việc sáp nhập Lạc Dương vào TP Đà Lạt sẽ dời sang giai đoạn 2026-2030. Trong ảnh, một góc trung tâm TP Đà Lạt

Theo đó, Nghị quyết 29 điều chỉnh mục tiêu sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã tại Nghị quyết số 26-NQ/TU, ngày 10/7/2023 của Tỉnh ủy về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như sau:

Giai đoạn 2023 – 2025: Thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; ĐVHC cấp huyện thuộc diện khuyến khích; ĐVHC cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định.

Cụ thể, nhập 3 ĐVHC huyện, gồm: Huyện Đạ Huoai, huyện Đạ Tẻh, huyện Cát Tiên thành 1 ĐVHC huyện; nhập ĐVHC xã Triệu Hải vào ĐVHC xã Quảng Trị thuộc huyện Đạ Tẻh; nhập ĐVHC xã Quảng Lập vào ĐVHC xã Pró thuộc huyện Đơn Dương. Sắp xếp đối với một số ĐVHC cấp xã thuộc các ĐVHC cấp huyện thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2023 – 2025 mà không đủ điều kiện, tiêu chí, thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2026 – 2030.

Khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp ĐVHC tinh gọn, phù hợp với thực tiễn địa phương (kể cả các ĐVHC đã bảo đảm tiêu chuẩn). Không bắt buộc thực hiện sắp xếp (trừ trường hợp địa phương có nhu cầu sắp xếp) đối với ĐVHC cấp xã đã thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019 – 2021.

Giai đoạn 2026 – 2030: Nhập ĐVHC huyện Lạc Dương vào ĐVHC TP Đà Lạt; điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã của huyện Bảo Lâm (gồm: Lộc An, Lộc Nam, Tân Lạc, Lộc Thành và Lộc Tân) vào TP Bảo Lộc. Tiếp tục rà soát, sắp xếp các ĐVHC cấp xã có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định và các ĐVHC cấp xã trực thuộc cấp huyện thuộc diện khuyến khích nhằm giảm số lượng ĐVHC cấp xã theo đề xuất của chính quyền địa phương.

Khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp ĐVHC tinh gọn, phù hợp với thực tiễn địa phương mình (kể cả các ĐVHC đã bảo đảm tiêu chuẩn). Không bắt buộc thực hiện sắp xếp (trừ trường hợp địa phương có nhu cầu sắp xếp) đối với ĐVHC cấp xã trong tỉnh đã thực hiện sắp xếp trong các giai đoạn trước.

Tỉnh ủy Lâm Đồng giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh; các thành ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy triển khai thực hiện việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2023 – 2025 và giai đoạn 2026 – 2030 theo quy định, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương và tỉnh.

C.Thành (LĐ Online)

Nguồn: https://baolamdong.vn/xa-hoi/202405/doi-thoi-gian-sap-nhaphuyen-lac-duong-vao-tp-da-lat-sang-giai-doan-2026-2030-b9e03af/