UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt phương án giảm tiền sử dụng nước cho các doanh nghiệp trên địa bàn để hỗ trợ các doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ.

Lâm Đồng lên phương án hỗ trợ các doanh nghiệp

Theo đó, với mục đích Nhà nước hỗ trợ thông qua các đơn vị cấp nước việc giảm tiền sử dụng nước cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm giúp các doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi, ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Các đối tượng được giảm là các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp đang hoạt động ổn định trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Mức giảm và thời gian thực hiện: Giảm 20% tiền sử dụng nước trước thuế trong thời gian 6 tháng, tính từ tháng 12/2023 đến hết tháng 5/2024.

Phương thức thực hiện: Nhà nước hỗ trợ giảm tiền sử dụng nước trước thuế cho các doanh nghiệp thông qua các đơn vị cung cấp nước. Các đơn vị cung cấp nước thực hiện giảm tiền sử dụng nước cho các doanh nghiệp theo hóa đơn thực tế phát sinh; chịu trách nhiệm lập báo cáo quyết toán số kinh phí thực hiện giảm tiền sử dụng nước cho các doanh nghiệp, gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính phối hợp với Cục Thuế tỉnh hướng dẫn các đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện quyết định này; xử lý hoặc đề xuất xuất UBND tỉnh tỉnh xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tổng hợp nhu cầu kinh phí giảm tiền sử dụng nước cho các doanh nghiệp trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trình HD9ND tỉnh xem xét phê chuẩn theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Diễm Thương (LĐ Online)

Nguồn: https://baolamdong.vn/kinh-te/202311/lam-dong-giam-tien-su-dung-nuoc-cho-cac-doanh-nghiep-66a0c4f/