Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp vừa ký ban hành Kế hoạch thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, Lâm Đồng sẽ sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt để mở rộng không gian đô thị TP Đà Lạt

Theo UBND tỉnh, mục tiêu của Kế hoạch trên nhằm đảm bảo các nguyên tắc, đúng chủ trương của Đảng, đúng pháp luật của Nhà nước, phù hợp với văn hóa, không gian phát triển của ĐVHC sau sắp xếp; bảo đảm hoàn thiện thể chế về ĐVHC, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó nhằm tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nguyên tắc, lộ trình, các nhiệm vụ và giải pháp của Trung ương, của tỉnh về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở; tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân và dư luận xã hội trong việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Về nguyên tắc, việc triển khai, thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 phải tuân thủ và đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện sắp xếp. Việc sắp xếp phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị hoặc các quy hoạch khác có liên quan. Chú trọng, cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, cộng đồng dân cư, yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế – xã hội…

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của 3 huyện huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên thành 1 huyện. Trong ảnh khu vực trung tâm huyện Đạ Tẻh

Theo đó Kế hoạch trên, các đơn vị hành chính cấp huyện thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của 3 huyện (huyện Đạ Huoai, huyện Đạ Tẻh và huyện Cát Tiên) thành 1 huyện. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số huyện Lạc Dương (ĐVHC nông thôn) vào TP Đà Lạt (ĐVHC đô thị) để mở rộng không gian đô thị TP Đà Lạt. Điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã (gồm các xã: Lộc An, Lộc Tân, Lộc Nam, Lộc Thành và xã Tân Lạc) của huyện Bảo Lâm vào TP Bảo Lộc để mở rộng không gian đô thị TP Bảo Lộc.

Đối với đơn vị hành chính cấp xã: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Triệu Hải vào xã Quảng Trị thuộc huyện Đạ Tẻh (do không đảm bảo 70% cả 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số). Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Quảng Lập vào xã Pró thuộc huyện Đơn Dương (do có tiêu chuẩn diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn quy định).

Sắp xếp đối với một số ĐVHC cấp xã thuộc các ĐVHC cấp huyện thực hiện trong giai đoạn 2023-2025 mà không đủ điều kiện, tiêu chí thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2026-2030. Khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính tinh gọn, phù hợp với thực tiễn địa phương (kể cả các đơn vị hành chính đã bảo đảm tiêu chuẩn). Không bắt buộc thực hiện sắp xếp (trừ trường hợp địa phương có nhu cầu sắp xếp) đối với đơn vị hành chính cấp xã đã thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021.

Về lộ trình sắp xếp trong năm 2023, UBND tỉnh giao các địa phương, đơn vị liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định của pháp luật liên quan đến sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo thuận lợi cho việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025. Tiến hành việc xây dựng Phương án tổng thể, Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã, cụ thể:

UBND cấp huyện xây dựng Phương án tổng thể, Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã do đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn quy định; ĐVHC cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn quy định; các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện khuyến khích sắp xếp, sáp nhập giai đoạn 2026-2030 thực hiện trong giai đoạn 2023-2025.

Đề án nhập, điều chỉnh ĐVHC cấp huyện, cấp xã để mở rộng không gian đô thị gắn với nội dung nâng cấp, thành lập xã, thị trấn thành phường phù hợp với quy định pháp luật, thực tiễn địa phương để giảm số lượng ĐVHC, tăng quy mô ĐVHC, giải quyết các vấn đề còn bất hợp lý về phân định địa giới ĐVHC, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, tạo thuận lợi cho công quản lý nhà nước, hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đời sống của Nhân dân.

UBND tỉnh xây dựng Phương án tổng thể, Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2023-2025; Đề án nhập ĐVHC huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt; Đề án điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã của huyện Bảo Lâm vào thành phố Bảo Lộc để mở rộng không gian đô thị TP Bảo Lộc gắn với nội dung nâng cấp, thành lập xã thành phường.

Trong năm 2024: Hoàn thành việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã như đã nêu. Tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025. Tập trung giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ tổ chức, đơn vị ở ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn quan 2023-2025. Sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025.

Thu hồi con dấu cũ, khác con dấu mới của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới, tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025. Triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023-2025.

Năm 2025: Tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 (trong đó có những ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023-2025). Tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và những người dôi dư sau Đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030 ở những ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023-2025.

Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp lại trụ sở, xử lý tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025. Hoàn thành việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổchức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới hành chính và tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025. Triển khai công tác lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Kế hoạch của UBND tỉnh ban hành cũng chỉ rõ những nhiệm vụ cụ thể và thời gian thực hiện đối với cấp huyện và cấp xã nằm trong diện sắp xếp lần này. Trong đó, UBND tỉnh nhấn mạnh các địa phương căn cứ Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã được UBND tỉnh gửi đến, tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn ĐVHC cấp xã liên quan Đề án theo trình tự, thủ tục quy định.

C.Thành (Báo Lâm Đồng)

Nguồn: https://baolamdong.vn/xa-hoi/202309/lam-dong-trien-khai-thuc-hien-viec-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-huyen-cap-xa-giai-doan-20232025-7cf05f6/