UBND tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu toàn tỉnh chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến nộp từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Bộ phận một cửa huyện Đơn Dương

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả ý kiến chỉ đạo, nhiệm vụ được giao theo các văn bản của UBND tỉnh, của Thủ tướng Chính phủ về việc tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tập trung giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, giảm tối đa tỷ lệ hồ sơ quá hạn; thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng nhiều hồ sơ trực tuyến bị chậm tiếp nhận giải quyết hoặc không được tiếp nhận.

100% hồ sơ thủ tục hành chính chậm, muộn phải thực hiện việc xin lỗi người dân, doanh nghiệp theo quy định; phải thao tác đúng trên hệ thống khi giải quyết thủ tục hành chính, chấm dứt việc tạm dừng hồ sơ chưa đúng quy định.

Bộ phận Một cửa các cấp thường xuyên kiểm tra mục “Chờ tiếp nhận online” và tiếp nhận ngay đối với hồ sơ đủ điều kiện giải quyết; từ chối tiếp nhận đối với hồ sơ không đủ điều kiện hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ khi thiếu thành phần hồ sơ.

Chấn chỉnh, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định hoặc nhiều lần để xảy ra tình trạng chậm trễ trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Thông tin và Truyền thông bám sát Ban Cơ yếu Chính phủ đề nghị hỗ trợ cấp đầy đủ, kịp thời chứng thư số (tổ chức, cá nhân) cho các đơn vị thực hiện giải quyết thủ tục hành chính.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phối hợp với Viễn thông Lâm Đồng thường xuyên rà soát, điều chỉnh, nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; làm việc với đội kỹ thuật của Văn phòng Chính phủ đồng bộ hồ sơ của tỉnh đúng với quy định tại Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Diễm Thương (LĐ Online)

Nguồn: https://baolamdong.vn/xa-hoi/202406/xu-ly-nghiem-cac-hanh-vi-nhung-nhieu-tieu-cuc-lam-phat-sinh-them-thu-tuc-hanh-chinh-f722178/